Themeforest

May 4, 2014

કોરોના હોસ્પિટલ માં CCTV કેમેરા લગાવવા જોઈએ?

કોરોના હોસ્પિટલ માં CCTV કેમેરા લગાવવા જોઈએ અને તેનું લાઇવ પ્રસારણ હોસ્પિટલ ની બહાર આપવું જોઈએ જેથી સાગા સબંધી જોઈ સકે સારવાર કેવી રીતે થાય છે.