એક નિર્ણય ભવિષ્ય ઘડતર માટેનો
May 3, 2014
Shree Mahadev Jankar
May 5, 2014

કોરોના હોસ્પિટલ માં CCTV કેમેરા લગાવવા જોઈએ?

કોરોના હોસ્પિટલ માં CCTV કેમેરા લગાવવા જોઈએ અને તેનું લાઇવ પ્રસારણ હોસ્પિટલ ની બહાર આપવું જોઈએ જેથી સાગા સબંધી જોઈ સકે સારવાર કેવી રીતે થાય છે.

આ વાત સાથે આપ સહમત છો ?
1) હા
2) ના
કોમેન્ટ મા લખો

2 Comments

  1. darshan says:

    hu sahemat chu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *