ગુજરાત માં પ્રચાર

નવસારી શહેરમાં કોરોના ના ૧૦૦ દર્દીઓને…..
September 21, 2020
અમારા ધ્વારા કરવામાં આવેલી પીટીશનનો યોગ્ય નિકાલ કરી સરકાર ને મારગદર્શીકા ઘડવા માટે કહેવામાં આવ્યું.
September 23, 2020

ગુજરાત માં પ્રચાર

આજે અમે લોકો દ્રારા લેવાયેલા સમાજ ઘડતર રૂપી અમારી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષ નો પ્રચાર ગુજરાત પ્રદેશ માં કરવા જય રહ્યાં છીએ અમે આશા છે કે ગુજરાત પ્રદેશ ની જનતા અમને ખુબજ સાથ અને સહકાર આપશે।

Today we are going to propagate our party Rashtriya Samaj Paksha in Gujarat Pradesh in the form of social building taken by the people. We hope that the people of Gujarat Pradesh will give us a lot of support and cooperation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *