અમારા ધ્વારા કરવામાં આવેલી પીટીશનનો યોગ્ય નિકાલ કરી સરકાર ને મારગદર્શીકા ઘડવા માટે કહેવામાં આવ્યું.

ગુજરાત માં પ્રચાર
September 21, 2020
રાષ્ટ્રિય સમાજ પક્ષ ના મહાસચિવ જેઓ હમેશાં લોકો ની તાકાત બનીને ઊભા રહે છે…
September 24, 2020

અમારા ધ્વારા કરવામાં આવેલી પીટીશનનો યોગ્ય નિકાલ કરી સરકાર ને મારગદર્શીકા ઘડવા માટે કહેવામાં આવ્યું.

નામદાર હાઈકોર્ટ ધ્વારા અમારા ધ્વારા કરવામાં આવેલી પીટીશનનો યોગ્ય નિકાલ કરી સરકાર ને મારગદર્શીકા ઘડવા માટે કહેવામાં આવ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *